Inschrijven
Wanneer u zich inschrijft voor het SEOHS congres legt de SEOHS commissie de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels het inschrijfformulier worden uiterst zorgvuldig behandeld en bewaard. In alle gevallen verwerkt de SEOHS commissie alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving voor het congres.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zou zijn verleend. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inschrijven geschiedt op volgorde van aanmelding. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging van uw definitieve inschrijving en betalingsbevestiging. Bij overinschrijving wordt u op een wachtlijst geplaatst en ontvangt u hierover bericht.

Betaling
Betaling van de kosten voor inschrijving voor het SEOHS congres vindt uitsluitend plaats via de website via iDeal. 

Annulering / Bedenktijd
U heeft 14 dagen bedenktijd op het moment van inschrijven. Annulering van uw inschrijving dient schriftelijk te geschieden bij de SEOHS commissie. Dit kan tevens per email naar info@seohs.nl. Annulering van uw inschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van uw inschrijving is kosteloos. Daarna geldt: bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de cursus- of congresdatum wordt € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht, daarna wordt 75% van uw inschrijvingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen de periode van 2 weken voorafgaand aan de cursus- of congresdatum vindt geen restitutie meer plaats. Eventuele restitutie zal binnen 2 weken plaatsvinden.

Doorgang van het SEOHS congres is onder voorbehoud. Vanzelfsprekend streeft de SEOHS commissie er naar te voorkomen dat het congres geen doorgang kan vinden. Echter in verband met onvoorziene pandemische restricties of minder dan 50% inschrijvingen van het totaal aantal te plaatsen deelnemers behoudt de SEOHS commissie zich het recht het congres geen doorgang te laten vinden. U wordt hierover per email geïnformeerd en er vindt desgewenst restitutie van de inschrijvingskosten plaats of u wordt ingedeeld bij een volgende  congresgelegenheid. Bij overmacht, zoals acute ziekte van een of meerdere spreker of ieder ander ernstig voorval, behoudt de SEOHS commissie zich eveneens het recht het congres geen doorgang te laten vinden. U wordt hierover per email geïnformeerd en er vindt desgewenst restitutie van de inschrijvingskosten plaats, er wordt een nieuwe congresdatum vastgesteld of u wordt ingedeeld bij een volgende congresgelegenheid.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een cursus of congres geschiedt op eigen risico. De SEOHS commissie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van het congres. De SEOHS commissie zal iedere aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer zichzelf toebrengt tijdens hands-on trainingen afwijzen. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan een hands-on training.

Auteursrechten
Het format van de door de SEOHS commissie georganiseerde  congressen is eigendom van het SEOHS. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de SEOHS commissie is het verboden dit format te gebruiken voor enig andere (commerciële) toepassing.

Het gebruikte congresmateriaal is eigendom van de cursusgever of spreker op een congres. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de spreker op een congres is het de deelnemer verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het gebruikte  congresmateriaal te publiceren of op welke andere wijze dan ook te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Ook is het uitdrukkelijk verboden opnames in beeld of geluid te maken van congresactiviteiten of gedeelten daarvan behoudens voor eigen gebruik.

Toestemmingsverklaring
Tijdens het SEOHS kunnen in het kader van het (wetenschappelijk) programma of de verslaglegging daarvan foto’s en video opnamen worden gemaakt. Het is mogelijk dat daarbij deelnemers herkenbaar in beeld komen. Met deze bepaling geeft u als deelnemer zonder verdere vooraankondiging aan akkoord te gaan met het vervaardigen en gebruiken van dit beeldmateriaal door de SEOHS commissie voor haar website(s), nieuwsberichten en eventuele andere (social) media uitingen.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht neem dan contact op via info@seohs.nl.

U accepteert de Algemene Voorwaarden SEOHS, zoals hierboven omschreven, bij inschrijving voor het SEOHS. 

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden of het privacybeleid van de SEOHS commissie, neemt u dan per mail contact met ons op via info@seohs.nl