English translation below 

 

AANMELDEN GRANTS 

Let op! Aanmelden voor een grant betekent niet dat u zich ook inschrijft. Dit dient apart te gebeuren.

GRANTS

Tijdens het symposium zullen verschillende prijzen worden uitgereikt. Naast de prijzen ‘beste abstract’ of ‘beste presentatie’ worden ook de Prof. Dr. Klopperprijs en het Reisstipendium uitgereikt. 

Iedereen die geselecteerd wordt om zijn/haar abstract te presenteren op het SEOHS 2023, maakt automatisch kans op de prijs ‘beste presentatie’.

Voor de Prof. Dr. Klopperprijs en het Reisstipendium dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u zich separaat aan te melden. 

 

PROF. DR. KLOPPERPRIJS

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen (SWOAHS) stelt jaarlijks de Prof. dr. P.J. Klopperprijs beschikbaar.

Deze prijs is bedoeld voor assistenten en dient om een pilotstudie op het gebied van experimenteel heelkundig onderzoek te initiëren. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens het SEOHS 2023. 

Voorwaarden:
– Het onderzoeksvoorstel past binnen een onderzoekslijn (max 2 (A4) pagina’s)
– Aanbevelingsbrief van de onderzoeksbegeleider (max 1 A4)
– Curriculum vitae

Meld je aan vóór 6 oktober 2023 o.v.v. Klopperprijs via info@seohs.nl.

 

REISSTIPENDIUM

U kunt zich aanmelden voor het Reisstipendium. Het reisstipendium is bedoeld voor de arts-onderzoeker, ANIOS of AIOS in een van de aangesloten Heelkundige Specialismen en dient het wetenschappelijk heelkundig onderzoek te bevorderen. Voorbeelden zijn: een bezoek aan een onderzoekslaboratorium, een wetenschappelijke of een klinische stage in het buitenland. Hiervoor is een prijs van € 2.500 beschikbaar gesteld.

Voorwaarden:
– Een onderbouwde aanvraag (max 1 A4)
– Een bestedingsplan (max 1 A4)
– Iets leuks en/of grappigs over jezelf en jouw idealen (max 1 A4)

Meld je aan vóór 6 oktober 2023 o.v.v. Reisstipendium via info@seohs.nl.

Het reisstipendium zal worden uitgereikt tijdens het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS). Tijdens het volgende SEOHS dient u een korte presentatie over de reis te geven. 

 


Please pay attention! Applying for a grant does not mean enrolling. This must be done separately.

 

GRANTS

Various prizes will be awarded during the symposium. In addition to the prizes ‘best abstract’ or ‘best presentation’, the Prof. Dr. Klopperprijs and the Travel Stipendium.

 

Anyone who is selected to present his/her abstract at the SEOHS 2023 automatically has a chance to win the ‘best presentation’ prize.

 

For the prof. Dr. Klopperprijs and the Travel Stipendium must meet certain conditions. To be eligible for this, you must register separately.

 

PROF. DR. KLOPPERPIJS

The Foundation for Scientific Research Assistants in Surgery Specialisms (SWOAHS) annually appoints Prof. dr. P.J. Klopperprijs available.

 

This prize is intended for assistants and is intended to initiate a pilot study in the field of experimental surgical research. This prize will be awarded during the SEOHS 2023.

 

Requirements:

– The research proposal fits in a research line (max 2 (A4) pages)

– Letter of recommendation from the research supervisor (max 1 A4)

– Curriculum vitae of the researcher (you)

 

Register before October 6, 2023 stating: ‘Klopperprijs’ via info@seohs.nl.

 

TRAVEL STIPEND

You can register for the travel Stipend. This is intended for the physician-researcher, ANIOS or AIOS in one of the affiliated Surgical Specialisms and should add value to scientific surgical research. Examples are: a visit to a research laboratory, a scientific or clinical stage abroad. solution, a price of € 2,500 has been made available.

 

Requirements:

– A substantiated request (max 1 A4)

– A spending plan (max 1 A4)

– Something entertaining and/or funny about yourself and your ideals (max 1 A4)

 

Register before October 6, 2023 stating: Travel stipend via info@seohs.nl.

 

The travel stipend will be awarded during the Symposium Experimental Research in Surgery Specialisms (SEOHS). During the next SEOHS you will have to give a short presentation about the trip